Certificering

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 20 november 2017

Certificering

 

In Nederland is het verboden om vuurwapens in bezit te hebben. Er worden echter voor groepen van organisaties uitzonderingen gemaakt. Te denken valt aan het leger, de politie, jagers en leden van een schietvereniging.

 

Voor de leden van een schietvereniging gelden wetten, de WWM, de RWM en de CWM. Gilden en Schutterijen zijn geen schietverenigingen maar schieten wel en hebben vuurwapens in het bezit. Ook deze verenigingen en de individuele schutters dienen zich te confirmeren aan de wet en regelgeving. Om toch zicht en grip te hebben op de verenigingen, de schutters en het wapenarcenaal heeft de overheid een soort keurmerk voor verenigingen vastgesteld: het certificaat.

 

De eisen waaraan een vereniging minimaal moet voldoen, zijn beschreven in de Circulaire Wapens en Munitie, afgekort CWM. Maar ook kunt u te maken hebben met het Besluit Omgevingsrecht als u bijvoorbeeld beschikt over kruit en zelf munitie fabriceert. U kunt de CWM of een afgeleide van het Besluit Omgevingsrecht downloaden onder de tab "Documenten". Het controleren of de verenigingen aan deze minimale eisen voldoen heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie organisaties aangewezen onder andere koepelorganisatie KNTS.

 

De KNTS is een vereniging opgericht als koepel voor culturele verenigingen die op een traditionele wijze schieten.Dat zijn de Brabantse gilden, de Gelderse en Limburgse Schutterijen en gilden en de Scherpschutters verenigingen. Deze verenigingen kunnen lid worden van de KNTS. Leden van de KNTS zijn verplicht zich te laten certificeren. Daartoe dient het aspirantlid een verzoek tot certificeren in bij het Bondsbureau. Dit verzoek bestaat uit 47 vragen die beantwoord kunnen woren met JA - NEE of N.V.T. Aan de hand van dit verzoek wordt beoordeeld of een positieve certificering te verwachten is. Is dat niet het geval dan wordt telefonisch contact met de aanvrager opgenomen. Is een positief resultaat te verwachten dan neemt een van onze auditors contact op met de vereniging voor het maken van een afspraak. Tijdens het bezoek van de auditor wordt de certificeringsaanvraag doorgenomen en gecontroleerd. De auditor geeft na dit bezoek een advies aan het bestuur van de KNTS voor het al dan niet certificeren van de vereniging.

 

Via onze site willen wij jullie informeren over onder andere lid worden, licenties aanvragen, contributies, statuten en reglementen en natuurlijk het certificeren. Alle documenten en formulieren kunt u downloaden onder de tab "Documenten".