Procedure

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 20 november 2017

 

Certificeringprocedure en voorwaarden.

 

Volgens de CWM van 23 november 2015 moet een vereniging die de schietsport beoefent, worden gecertificeerd door een door destaatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangewezen koepelorganisatie. De KNTS is door de staatssecretaris aangewezen als koepelorganisatie en mag certificeren.

 

De procedure van certificeren is als volgt.

 

De procedure bestaat uit 5 stappen.

Een aanvraag van een vereniging voor een certificering

Een inventarisatie van de organisatie van de vereniging

Het rapport van de Auditor

Een beslissing van of namens het bestuur

Het uitreiken van het certificaat

 

 

Een aanvraag van een vereniging voor een certificering.

De vereniging vult de vragenlijst “Aanvraag basiscertificering KNTS” in en inventariseert welke onderliggende stukken er nodig zijn voor het overleggen aan de auditor. Het aanvraagformulier wordt bij voorkeur per email, opgestuurd naar het bondsbureau. Het email adres is bondsbureau@knts.nl

Het indienen kan ook per post. het adres is

Bondsbureau KNTS

p/a de Kleffen 17

5825 DA Overloon

 

Een inventarisatie van de organisatie van de aanvragende vereniging.

Het ontvangen aanvraagformulier wordt door het bondsbureau beoordeeld of een schouwing zinvol is. Als dat niet zo is, wordt de vereniging schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing omkleed met de redenen. Als uit de vragenlijst blijkt dat een schouwing succesvol kan zijn, wijst het bondsbureau een auditor aan en verzoekt hem een afspraak te maken met de betreffende vereniging voor een bezoek aan hun verenigingslocatie voor het schouwen van de vereniging.

 

Het rapport van de Auditor

Na de schouwing bespreekt de auditor zijn bevindingen met het bestuur van de vereniging. Van de ingevulde controlelijst worden alle pagina’s door het bestuur van de vereniging en de auditor geparafeerd en de laatste bladzijde getekend door beide partijen. Als er bij de vereniging enkele tekortkomingen zijn geconstateerd, zullen de beide partijen in redelijkheid een nieuwe afspraak maken over de termijn welke de vereniging nodig heeft de tekortkomingen op te lossen. Dit wordt vastgelegd in de controlelijst. De auditor maakt een rapport van zijn bevindingen en stuurt dit met de ingevulde controlelijst op naar het bondsbureau Indien nodig zal het bondsbureau aan de auditor een mondelinge toelichting vragen.

 

Een beslissing van het bestuur.

Op basis van de beschikbare informatie neemt het bondsbureau een beslissing of de betreffende vereniging voldoet aan de minimale criteria van de certificeringeisen en adviseert het bestuur. Het bondsbureau deelt schriftelijk de beslissing van het bestuur mee aan de betreffende vereniging. Als de beslissing negatief is, wordt de beslissing onderbouwd.

De geldigheidsduur van het certificaat is 4 jaren. Tijdens de looptijd van het certificaat zullen wij

u 1 à 2 keer bezoeken ter controle op de naleving van de CWM en de voorwaarden van het certificaat.

 

Het uitreiken van het certificaat

Het uitreiken van het certificaat met de daarbij behorende voorwaarden kan geschieden door verzending per post. Als de vereniging ervoor kiest daar een zeker cachet aan te geven, zal de KNTS onderzoeken of zij daartoe de mogelijkheden heeft.

 

Het bondsbureau stelt een lijst op van gecertificeerde verenigingen. Deze lijst wordt gepubliceerd op de site van de KNTS en is door de politiefunctionaris belast met het uitgeven van wapenverloven te raadplegen. Aan de hand van deze lijst zal tijdig een volgende schouwing plaatsvinden.

 

In de overgangsperiode zal de KNTS het certificaat uitgegeven door de KNSA

accepteren. Als de KNSA het certificaat ongeldig verklaart omdat uw leden geen lid meer zijn van de KNSA zullen wij uw vereniging bij inlevering van het KNSA certificaat een KNTS certificaat uitreiken.

Omtrent de uitwisselbaarheid van de certificaten van de KNTS en andere koepelorganisaties zal de KNTS in overleg treden met deze koepelorganisaties. Wanneer de kwaliteit van de verschillende certificaten gelijkwaardig zijn, zullen de certificaten van de andere koepels door de KNTS worden erkend.