Voorwaarden

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 20 november 2017

Certificaat voorwaarden

 

Het aan u uitgereikte certificaat uitgegeven door de KNTS is alleen geldig onder de volgende voorwaarden.

 

1. Het certificaat is geldig tot de datum welke is vermeld op het certificaat.

 

2. Mocht blijken dat tijdens de looptijd van het certificaat uw vereniging niet meer voldoet aan de normen van de certificering, kan het Dagelijks Bestuur besluiten het certificaat tussentijds in te trekken.

 

3. Uw vereniging wordt opgenomen in een lijst “gecertificeerde verenigingen” door de KNTS. Deze lijst kan door de politiefunctionaris belast met het uitgeven en verlengen van de wapenverloven worden geraadpleegd.

 

4. Bij veranderingen in uw vereniging die onderdeel van de schouwing zijn, dient u dit onmiddellijk te melden aan het bondsbureau. Nalaten van deze meldingsplicht kan leiden tot disciplinaire maatregelen of het intrekking van het certificaat.

 

5. Uw vereniging is verplicht de te gebruiken C3 tot en met C9 bijlagen van het Ministerie behorende bij de CWM van 23 november 2015, maar ook de schietlijsten, presentielijsten en registratie uitgifte munitie duidelijk en nauwgezet in te vullen en te archiveren gedurende een periode van 5 jaren.

 

6. Schutters met een KNSA licentie mogen bij verenigingen, gecertificeerd door de KNTS, alleen schieten volgens de schietdisciplines en met wapens die door de KNTS erkend of gereglementeerd zijn. Gebruik van andere wapens is onder geen beding toegestaan.