Leden

 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Aangewezen door de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie als koepel voor traditionele schutters per 15 november 2015

Deze site is bijgewerkt op maandag 28 mei 2018

Leden van de KNTS.

 

Lid van de KNTS kunnen worden alle verenigingen die het traditionele schieten als doel of een van de doelen van hun verenigingen hebben. Voorwaarde is dat zij gecertificeerd zijn. De wijze van schieten is vastgelegd in een discipline. De KNTS erkent enkel het schieten op doelen die geplaatst zijn op een hoogte van ongeveer 16 meter. Wij Er is geen discipline vlakschieten of schieten op een baan. Onze leden zijn Schuttersgilden, schutterijen uit Limburg en Gelderland, Scherpschuttersverenigingen zoals de vereniging “Op de Wip” enz.

 

Leden hebben toegang tot de ledenvergaderingen van de KNTS en hebben elk één stem. Leden kunnen voor hun leden, de schutters een licentie aanvragen. Met een licentie is het toegestaan deel te nemen aan interne oefenavonden, competities en aan wedstrijden. Leden betalen jaarlijks contributie en kosten voor de licenties waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de ledenvergadering. De factuur wordt per E-mail verzonden met een overzicht van uw verenigingsgegevens en de gegevens van uw leden die in het bezit zijn van een KNSA licentie. Indien er eventuele wijzigingen zijn, zoals aanmelden en afmelden van leden, maak dan gebruik van het mutatieformulier. Dit formulier kunt u downloaden onder de tab "documenten".

 

De contributie voor het lidmaatschap de entrekosten en de kosten voor de licenties zijn voor het jaar 2018 zijn als volgt vastgesteld.

  • De contributie voor verenigingen bedraagt per jaar € 50,00.
  • De kosten voor de door de vereniging aangevraagde licenties bedragen jaarlijks € 19,00 per licentie.
  • Jeugdleden zijn leden die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zij betalen voor de licentie € 10,00 per jaar.
  • De kosten voor de door de vereniging aangevraagde licenties voor leden met een KNSA licentie bedragen jaarlijks € 5,00. Zij mogen alleen schieten in de disciplines en reglementen die erkend zijn door de KNTS. Het is onder geen beding toegestaan te schieten met andere wapens dan erkent door de KNTS.

 

Als een vereniging bij de KNTS is ingeschreven en gecertificeerd, vallen de vereniging en de licentiehouders onder de dekking van de collectieve rechtsbijstandverzekering. De premie voor deze verzekering wordt betaald uit de jaarlijkse contributie. Heeft u onverhoopt problemen neem dan contact op met het Bondsbureau.

 

Licentiehouders zijn leden van een gecertificeerde vereniging die aangesloten is bij de KNTS. Zij worden bij de KNTS aangemeld door hun vereniging. Licentiehouders zijn houder van een licentie waardoor zij kunnen deelnemen aan schietwedstrijden, concoursen en oefenavonden van de vereniging. Deze bepalingen zijn opgenomen in de CWM. Bij het aanvragen of verlengen van een verenigingsverlof of privéverlof tot het voorhanden hebben van wapens zal de politiefunctionaris vragen de licentie te tonen.

 

Bij aanmelding van een nieuwe licentiehouder dient overlegd te worden:

- of een duidelijke kopie van een VOG niet ouder dan 6 maanden

- of een duidelijke kopie van een kompleet geldig verlof tot het voorhanden hebben van een wapen

- of een duidelijke kopie van een geldige KNTS licentiepas als er van vereniging gewisseld wordt.

- of een duidelijke kopie van een geldige KNSA licentiepas.

 

De licentiehouder onderwerpt zich door het aanvragen en accepteren van de licentie aan de statuten en reglementen van de KNTS. Indien er door het bestuur van de KNTS disciplinaire maatregelen tegen een licentiehouder worden genomen, kan de licentiehouder via zijn vereniging in beroep gaan bij de commissie van beroep.

 

Met de persoonsgegevens, die wij van jullie verstrekt krijgen, gaan wij zorgvuldig om. Onze verklaring over de bescherming persoonsgegevens kunt u eveneens downloaden onder de tab "Documenten".