In Nederland is het verboden om vuurwapens in bezit te hebben. Er worden echter voor groepen van organisaties uitzonderingen gemaakt. Te denken valt aan het leger, de politie, jagers en leden van een schietvereniging.

Voor de leden van een schietvereniging gelden wetten, de Wet Wapens en Munitie kortweg WWM, het reglement Wapens en Munitie kortweg RWM en de Circulaire Wapens en Munitie kortweg CWM. Gilden en Schutterijen zijn geen schietverenigingen maar schieten wel en hebben vuurwapens in het bezit. Ook deze verenigingen en de individuele schutters dienen zich te confirmeren aan de wet en regelgeving. Om toch zicht en grip te hebben op de verenigingen, de schutters en het wapenarsenaal heeft de overheid een keurmerk voor verenigingen vastgesteld: het certificaat. Volgens de geldende WWM moet een vereniging die de schietsport beoefent, worden gecertificeerd door een door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangewezen koepelorganisatie. De KNTS is door de staatssecretaris aangewezen als koepelorganisatie en kan verenigingen certificeren.

Verenigingen die zich willen aansluiten bij de KNTS kunnen informatie inwinnen bij het Bondsbureau over de procedure en documenten.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 4 jaren. Het Bondsbureau informeert de verenigingen tijdig dat het certificaat verloopt. De auditor neemt contact met de vereniging op voor het maken van een afspraak voor een audit. De audit wordt aan de hand van een vragenlijst uitgevoerd. Deze vragenlijst kunt u van onze site downloaden. Wij adviseren u vooraf deze vragenlijst door te nemen en zaken die niet in orde zijn te herstellen. De auditor heeft een adviserende taak, zijn zaken onduidelijk of heeft u vragen stel ze hem. Van de audit maakt de auditor een rapport en adviseert het bestuur van de KNTS de vereniging al dan niet te certificeren. Na de schouwing bespreekt de auditor zijn bevindingen met het bestuur van de vereniging. Van de ingevulde controlelijst worden alle pagina’s door het bestuur van de vereniging en de auditor geparafeerd en de laatste bladzijde getekend door beide partijen. Als er bij de vereniging enkele tekortkomingen zijn geconstateerd, zullen de beide partijen in redelijkheid een afspraak maken over de termijn welke de vereniging nodig heeft de tekortkomingen op te lossen. Dit wordt vastgelegd in de controlelijst. De auditor maakt een rapport van zijn bevindingen en stuurt dit met de ingevulde controlelijst op naar het bondsbureau. Indien nodig zal het bondsbureau aan de auditor een mondelinge toelichting vragen.

Op basis van de beschikbare informatie en de bevindingen van de auditor neemt het bondsbureau een beslissing of de betreffende vereniging voldoet aan de minimale criteria van de certificeringseisen en adviseert het bestuur. Het bondsbureau deelt schriftelijk de beslissing van het bestuur mee aan de betreffende vereniging. Als de beslissing negatief is, wordt de beslissing onderbouwd. Tegen deze beslissing kunt u in beroep gaan. Is de audit positief dan stuurt de KNTS aan de vereniging een certificaat met een kopie van het auditrapport. De geldigheidsduur van het certificaat is 4 jaren. Tijdens de looptijd van het certificaat kunnen wij u, na afspraak, bezoeken ter controle op de naleving van de CWM en de voorwaarden van het certificaat.

Het bondsbureau stelt een lijst op van gecertificeerde verenigingen. Deze lijst wordt gepubliceerd op de site van de KNTS en is door de politiefunctionaris belast met het uitgeven van wapenverloven te raadplegen. Aan de hand van deze lijst zal tijdig een volgende schouwing plaatsvinden.

Het aan u uitgereikte certificaat uitgegeven door de KNTS is alleen geldig onder de volgende voorwaarden.

1. Het certificaat is geldig tot de datum welke is vermeld op het certificaat.

2. Mocht blijken dat tijdens de looptijd van het certificaat uw vereniging niet meer voldoet aan de normen van de certificering, kan het Dagelijks Bestuur besluiten het certificaat tussentijds in te trekken.

3. Uw vereniging wordt opgenomen in een lijst “gecertificeerde verenigingen” door de KNTS. Deze lijst is onderdeel van deze site. Deze lijst kan door de politiefunctionaris belast met het uitgeven en verlengen van de wapenverloven worden geraadpleegd.

4. Bij veranderingen in uw vereniging die onderdeel van de schouwing zijn, dient u dit onmiddellijk te melden aan het bondsbureau. Nalaten van deze meldingsplicht kan leiden tot disciplinaire maatregelen of het intrekking van het certificaat.

5. Uw vereniging is verplicht de te gebruiken C3 tot en met C9 bijlagen van het Ministerie welke onderdeel zijn van de geldende CWM, maar ook de schietlijsten, presentielijsten en registratie uitgifte munitie duidelijk en nauwgezet in te vullen en te archiveren gedurende een periode van 5 jaren.

6. Schutters met een KNSA licentie mogen bij verenigingen, gecertificeerd door de KNTS, alleen schieten volgens de schietdisciplines en met wapens die door de KNTS erkend of gereglementeerd zijn. Gebruik van andere wapens of andere wijze van schieten is onder geen beding toegestaan

LinkedIn
Share