Met dit meldpunt willen wij personen of instanties in de gelegenheid stellen onveilige of onverantwoorde situaties veroorzaakt door een licentiehouder of vereniging welke is aangesloten bij de KNTS, te melden. Meldingen kunnen gedaan worden door personen of instanties. De melding wordt gedaan bij een vertrouwenspersoon die door de KNTS is aangesteld. Een melding doet u als u twijfelt of de verantwoordelijkheid voor het bezit en het beheer van een wapen en/of munitie terecht aan de betreffende persoon of vereniging is toevertrouwd of als de algemene veiligheid in het geding is.

Aan een melding zijn spelregels verbonden:

Een melding kan niet anoniem worden gedaan. Naam, adres, telefoonnummer en emailadres dienen bekend gemaakt te worden.

Een melding moet gaan over een schutter of vereniging aangesloten bij de KNTS.

Een melding kan alleen via een email gedaan worden.

De vertrouwenspersoon die de melding ontvangt, onderneemt actie. Dat kan zijn dat er contact met u wordt opgenomen of dat het bestuur van de KNTS wordt geïnformeerd zonder dat uw identiteit bekend wordt gemaakt.

Indien de melding serieus en van dien aard is dat een onderzoek ingesteld dient te worden, wordt de vereniging waar de schutter lid van is op de hoogte gesteld van de melding en verzocht met de betrokkene in gesprek te gaan. De vereniging doet verslag van dit gesprek aan het bestuur van de KNTS. Als de melding een vereniging betreft, treedt het bestuur van de KNTS in gesprek met de betreffende vereniging.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en de uitkomst van het gesprek met de betrokkene neemt het bestuur van de KNTS een besluit over het al dan niet nemen van maatregelen.

U wordt altijd geïnformeerd wat er met uw melding gedaan is.

MELDINGSFORMULIER

Fout: Contact formulier niet gevonden.

LinkedIn
Share