Gegevens

De gegevens van onze vereniging zijn:

Het bezoek- en postadres is Bondsbureau KNTS, de Kleffen 17, 5825 DA Overloon.
Mobiele telefoon 06 8308 1737    e-mailadres bondsbureau@knts.nl    website www.knts.nl
IBAN van onze bankrekening is NL98 RABO 0301 7668 43.
Kamer van Koophandel nummer 6172 7679

Bestuur KNTS per 28 maart 2022:
Voorzitter:             Henk-Jan Eikelboom,      voorzitter@knts.nl
Secretaris:            
vacant,                             secretaris@knts.nl
Penningmeester: 
Jos Kolsters,                     penningmeester@knts.nl
Bestuurslid:          Geert Beuving,                 geertbeuving@knts.nl
Bestuurslid:          Jeroen van de Ven,           jeroenvandeven@knts.nl

Elke vereniging heeft regels opgesteld om het functioneren van de vereniging te waarborgen. De statuten van onze vereniging zijn bij notariële akte vastgelegd en gepasseerd op 22 oktober 2014.

Aanvullend op de statuten is het huishoudelijk reglement. In dit reglement worden die zaken geregeld die door de leden kunnen worden gewijzigd. Het reglement van tucht is bedoeld om zaken zoals het niet naleven van de reglementen, onsportief of onbehoorlijk gedrag en conflicten tussen bestuur, de leden (verenigingen) en licentiehouders af te doen. Het reglement van beroep is bedoeld om sancties die zijn opgelegd aan een commissie voor te leggen en te vragen daarover een bindende uitspraak te doen.

Het beleid over de AVG privacy wet is door het bestuur vastgelegd en de leden zijn geïnformeerd. In een ledenvergadering is dit beleid door de leden vastgesteld.

Alle reglementen zijn op door leden goedgekeurd. De statuten en reglementen kunt u downloaden onder de tab “Documenten”.

Leden

Lid van de KNTS kunnen worden alle verenigingen die het traditionele schieten als doel of een van de doelen van hun verenigingen hebben. Voorwaarde is dat zij gecertificeerd zijn of bij toetreding gecertificeerd worden. De wijze van schieten is vastgelegd in een discipline. De KNTS erkent enkel het schieten op doelen die geplaatst zijn op een hoogte variërend van ongeveer 8 tot 16 meter. Er is geen discipline vlakschieten of schieten op een baan. Onze leden zijn Schuttersgilden uit Brabant en Limburg, Schutterijen uit Limburg, Gelderland en Overijssel, Zeeland en Scherpschuttersverenigingen aangesloten bij de federatie “Op de Wipboom”.

Leden hebben toegang tot de ledenvergaderingen van de KNTS en hebben elk één stem. Leden kunnen voor hun leden, de schutters een licentie aanvragen. Met een KNTS licentie is het toegestaan deel te nemen aan interne oefenavonden, competities en aan wedstrijden. Leden betalen jaarlijks contributie en kosten voor de licenties waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de ledenvergadering. De factuur wordt per E-mail verzonden met een overzicht van uw verenigingsgegevens en de gegevens van uw leden die in het bezit zijn van een KNTS licentie. Indien er eventuele wijzigingen zijn, zoals aanmelden en afmelden van leden, maak dan gebruik van het mutatieformulier. Dit formulier kunt u downloaden onder de tab “documenten”.

De contributie voor het lidmaatschap de entreekosten en de kosten voor de licenties zijn voor het jaar 2024 zijn als volgt vastgesteld.

  • De contributie voor verenigingen bedraagt per jaar € 60,00.
  • De kosten voor de door de vereniging aangevraagde licenties bedragen jaarlijks € 17,00 per licentie.
  • Jeugdleden zijn leden die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zij betalen voor de licentie € 12,00 per jaar.
  • De kosten voor de door de vereniging aangevraagde licenties voor leden met een geldige KNSA licentie bedragen jaarlijks € 7,00. Zij mogen alleen schieten in de disciplines en reglementen die erkend zijn door de KNTS. Het is onder geen beding toegestaan te schieten met andere wapens dan erkent door de KNTS.

Licentiehouders

Licentiehouders zijn leden van een gecertificeerde vereniging die aangesloten is bij de KNTS. Zij worden bij de KNTS aangemeld door hun vereniging. Licentiehouders zijn houder van een licentie waardoor zij kunnen deelnemen aan schietwedstrijden, concoursen en oefenavonden van de vereniging. Deze bepalingen zijn opgenomen in de CWM, de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de KNTS. Bij het aanvragen of verlengen van een verenigingsverlof of privéverlof tot het voorhanden hebben van wapens zal de politiefunctionaris vragen de licentie te tonen.

Bij aanmelding van een nieuwe licentiehouder dient een duidelijke kopie overlegd te worden van één van de vier onderstaande documenten:
een VOG niet ouder dan 6 maanden
een geldig verlof of jachtakte tot het voorhanden hebben van een wapen
een geldige KNTS licentie als er van vereniging gewisseld wordt.
een kopie van een geldige KNSA licentie.

Voor de aanmelding van jeugdleden is een aparte procedure, vraag ernaar bij het Bondsbureau.

De licentiehouder onderwerpt zich door het aanvragen en accepteren van de licentie aan de statuten en reglementen van de KNTS. Indien er door het bestuur van de KNTS disciplinaire maatregelen tegen een licentiehouder worden genomen, kan de licentiehouder via zijn vereniging in beroep gaan bij de commissie van beroep.

Met de persoonsgegevens, die wij van jullie verstrekt krijgen, gaan wij zorgvuldig om. Onze verklaring over de bescherming persoonsgegevens kunt u eveneens downloaden onder de tab “Documenten”.

Voor de verlening of verlenging van een privé-wapenverlof dient u bij de aanvraag te overleggen dat u in een aaneen gesloten periode van 12 maanden minimaal 18 schietbeurten heeft gehad. Deze schietbeurten dient u op te laten tekenen in een schietregister, het schietboekje. Deze schietboekjes zijn via uw vereniging bij de KNTS verkrijgbaar. De kosten zijn € 1,00 per stuk en ze worden franco secretariaat aan u verzonden.

Disciplines

De leden van de KNTS zijn culturele verenigingen die een veelvoud van activiteiten ontplooien waaronder het koningschieten, vogelschieten traditioneel geweerschieten, saluutschoten en schieten met Bollers.

Alle disciplines, erkenningen, veiligheidsvoorschriften enz. zijn vastgelegd in documenten. De KNTS erkent de schietdisciplines waarbij men (schuin) omhoog schiet. Gedetailleerde beschrijvingen van disciplines en erkenningen kunt u downloaden vanaf deze site.

De discipline Bollerschieten is een van de traditionele activiteiten van schutterijen en gilden. De Bollers zijn opgenomen in de lijst met geweren die door de KNTS erkend zijn. Uiteraard zijn de minimale veiligheidsvoorschriften beschreven die door verenigingen aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden.

Wat betreft de erkenning van de geweren realiseren wij ons dat de lijst niet compleet is. Als er naar uw mening geweren ontbreken, vragen wij u dit per email te melden aan het bondsbureau, bondsbureau@knts.nl. Vermeld in de email in het vak “Onderwerp” het nummer van het gilde en omschrijf globaal het geweer en kaliber. Wij nemen dan contact met u op.

Om veilig voor schutter en omgeving te schieten zijn er door de KNTS twee veiligheidsreglementen opgesteld, een veiligheidsreglement voor tijdelijke schietlocaties en een veiligheidsreglement voor permanente schietterreinen van verenigingen. Het veiligheidsreglement voor tijdelijke schietlocaties is bestemd voor grootschalige evenementen zoals gildedagen, landjuweel, Bondsdagen enzovoorts. Dit reglement kan gebruikt worden bij het organiseren van een dergelijk evenement. Het kan een leidraad zijn bij het aanvragen van een dag- of evenementenvergunning. Dit veiligheidsreglement kan worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden maar het omvat de minimale eisen. Het veiligheidsreglement voor permanente schietterreinen van verenigingen is bestemd als leidraad voor verenigingen bij het opstellen van een veiligheidsreglement. Het veiligheidsreglement dient wel aangepast te worden aan de locatie en de organisatie maar het omvat wel de minimale eisen. Op de pagina “Documenten” is een Word-document geplaatst wat gebruikt kan worden bij het opstellen van het reglement voor de vereniging.

Alle documenten kunt u downloaden. U vindt ze onder de tab “Documenten”.

LinkedIn
Share